Blog

Spiekbrief / Antisèche voor politici met ambities in de strijd tegen voedselverlies (NL & FR)

(For French, see below)

Wat is jouw beleid?

Ga voor ambitieuze en bindende Belgische/Vlaamse doelstellingen, zoals de richtlijnen opgesteld door de Europese commissie: tegen 2030 voedselverlies met 50% verminderen doorheen de hele voedselketen.

1. Maak een prioriteit van het vermijden van voedselverlies

Stimuleer actoren in de voedselketen om voedselverlies te meten en te rapporteren. Dit is immers een eerste stap in het verminderen van voedselverlies.

 • Ondersteun hen hier in de eerste plaats bij, gebruik makend van de richtlijnen opgesteld door de Europese commissie rond de definitie en meetmethode van voedselverspilling.
 • Leg in tweede plaats een register aan waarin actoren in de voedselketen voedselverlies kunnen rapporteren. Maak deze rapportering op de lange termijn verplicht.

Zet een innovatiefonds op dat als specifiek doel heeft processen te ontwikkelen die voedselverlies voorkomen of hergebruik stimuleren (zie punt 2).

Hef een belasting op het weggooien van voedsel door bedrijven.

2. Zet in op het herverdelen van overschotten

Stimuleer het gebruik van voedselreststromen in de eerste plaats voor rechtstreekse humane consumptie. Het gebruik als dierenvoeding of biomassa mogen pas gestimuleerd worden als rechtstreekse voedingstoepassing niet meer mogelijk is.

 • Pas de BTW richtlijn aan voor voedselschenkingen zodat sociale kruideniers, sociale restaurants en regionale distributieplatformen niet uitgesloten worden.
 • Maak voedselschenkingen aftrekbaar van de vennootschapsbelasting
 • Investeer in regionale distributieplatformen om op een efficiënte schaal de in kaart gebrachte voedselreststromen in te zamelen en te verspreiden.

Waarom pak jij voedselverspilling aan?

 • Planet: Wereldwijd zijn tussen 20 en 30% van alle broeikasgassen te wijten aan voedselproductie, terwijl een derde van dit geproduceerde voedsel wordt weggegooid. Vandaar is het stoppen van voedselverspilling dan ook de derde beste oplossing tegen klimaatsverandering.
 • Profit: Voedsel produceren kost geld, voedsel weggooien dus ook. Het komt de financiële gezondheid van organisaties dus alleen maar ten goede om voedselverlies te verminderen. Bovendien is de return on investment van een voedselverliesstrategie altijd positief.
 • People: Een recordaantal van 157.151 mensen klopte in 2017 aan voor een voedselpakket bij de Belgische voedselbanken, terwijl we een derde van onze voeding weggooien. Deze sociale paradox kunnen we vermijden.

Antisèche destinée aux hommes politiques ambitieux dans la lutte contre le gaspillage alimentaire

Quelle est votre politique?

Optez pour des objectifs belges ambitieux et contraignants, tels que les lignes directrices élaborées par la Commission européenne: d’ici à 2030, réduire les pertes alimentaires de 50% tout au long de la chaîne de production alimentaire.

1. Faites de la réduction du gaspillage alimentaire une priorité

Encouragez les acteurs de la chaîne de production alimentaire à mesurer et à signaler les pertes alimentaires. Après tout, il s’agit d’un premier pas dans la réduction des pertes alimentaires.

 • Soutenez-les tout d’abord en utilisant les lignes directrices établies par la Commission européenne sur la définition et la méthode de mesure des déchets alimentaires.
 • Deuxièmement, établissez un registre dans lequel les acteurs de la chaîne alimentaire peuvent signaler les pertes alimentaires. Sur le long terme, faites en sorte de rendre ce rapport obligatoire.

Mettez en place un fonds d’innovation avec l’objectif spécifique de développer des processus qui empêchent la perte de nourriture ou encouragent la réutilisation (voir point 2).

Imposez une taxe aux entreprises qui ne prennent aucune disposition pour lutter contre le gaspillage alimentaire

2. Mobilisez vos efforts sur la redistribution des surplus

Encouragez l’utilisation des déchets alimentaires en premier lieu pour la consommation humaine. Leur utilisation comme aliment pour animaux ou comme biomasse ne peut être encouragée que si l’application directe des aliments n’est plus possible.

 • Redéfinissez la TVA sur les dons de denrées alimentaires afin que les épiceries sociales, les restaurants sociaux et les plateformes de distribution régionales ne soient pas exclus.
 • Rendez les dons d’aliments déductibles de l’impôt sur les sociétés.
 • Investissez dans des plateformes de distribution régionales pour collecter et distribuer efficacement les flux de déchets alimentaires cartographiés.

Pourquoi vous attaquer au gaspillage alimentaire?

 • Planète: Dans le monde, entre 20 et 30% de tous les gaz à effet de serre sont dus à la production alimentaire, tandis qu’un tiers de cette nourriture produite est jetée. C’est pourquoi la lutte contre le gaspillage alimentaire est considérée comme la troisième meilleure solution contre le changement climatique.
 • Profit: Produire de la nourriture coûte de l’argent, donc jeter de la nourriture aussi. La réduction de la perte de nourriture ne peut donc être que bénéfique à la santé financière des organisations. De plus, le retour sur investissement d’une stratégie de lutte contre le gaspillage alimentaire est toujours positif.
 • Personnes: 157 151 personnes ont sollicité de l’aide auprès de banques alimentaires en Belgique en 2017, alors que nous jetons un tiers de notre nourriture. Un triste record. Nous pouvons éviter ce paradoxe social.