(For French, see below)

Wanneer je stemt op 26 mei, spreek je je uit over allerlei zaken die belangrijk voor je zijn, maar hier gaat het om een welbepaald thema dat ons nauw aan het hart ligt:
het debat over klimaatverandering en in die context ook de strijd tegen voedselverspilling.

Omdat het niet altijd gemakkelijk is om de politieke programma’s van elke partij te ontcijferen, hebben Too Good To Go en FoodWIN hun vertegenwoordigers gevraagd zich over dit grote probleem te buigen. We vroegen om hun antwoord op twee simpele vragen:
Hoe wil je de strijd tegen voedselverspilling aangaan tijdens de volgende legislatuur?
Wat doet u tegen voedselverspilling?

Ontdek de antwoorden van Carlo Di Antonio voor de CdH.

“De cdH werkt samen met de agrovoedingssector, die de grootste hoeveelheden voedselverspilling produceert, om bedrijven bewust te maken van het economische belang dat zij zouden kunnen hebben bij het beperken van verspilling.”

Ontdek de andere kandidaten

Le 26 mai prochain, en votant, vous vous exprimerez sur des questions qui vous sont chères, mais c’est un domaine en particulier qui nous intéresse ici: le débat autour du changement climatique et notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Cependant, il n’est pas toujours simple de décoder les programmes politiques de chaque parti. Ainsi, nous avons demandé à leur représentant de se positionner sur cet enjeu majeur en répondant à deux questions simples:

Comment allez-vous lutter contre le gaspillage alimentaire lors de la prochaine législature?
Et vous, que faites vous contre le gaspillage?

Découvrez les réponses de Carlo Di Antonio pour le CdH.

” Le cdH travaille avec le secteur de l’agroalimentaire, qui cumule les volumes de gaspillage alimentaire les plus importants, pour faire connaitre aux entreprises l’intérêt économique qu’elles pourraient avoir en limitant ce gaspillage.”

Découvrez les autres candidats