Privacy Disclaimer

Laatste update op 16 mei 2018

 • Over deze verklaring
  1. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij informatie (persoonsgegevens) verzamelen, delen en gebruiken die op zichzelf of in combinatie met andere informatie op u betrekking heeft wanneer u onze website https://foodwin.org gebruikt.
  2. Deze verklaring bevat ook informatie over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.
  3. FoodWIN neemt de naleving van haar privacyverplichtingen zeer serieus. Daarom hebben we deze verklaring opgesteld, die de praktijken beschrijft die FoodWIN toepast om uw persoonsgegevens te beschermen.
  4. Voor de toepassing van deze verklaring treedt FoodWIN, gevestigd te Dieudonné Lefèvrestraat 17, 1020 Brussel en ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 628.522.980, op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op de website worden verzameld. Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is FoodWIN ervoor verantwoordelijk dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en meer in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  5. Neem de tijd om deze verklaring zorgvuldig door te lezen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met .
 • Welke persoonsgegevens verzamelt FoodWIN en waarom?
  1. FoodWIN ontvangt deze gegevens door haar aanwezigheid op social media, het gebruik van het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief, documenten met betrekking tot haar activiteiten (bijvoorbeeld inschrijfformulieren) en het gebruik van het contactformulier op de website.
  2. Persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt via een beveiligd online platform, dat beschikbaar is voor de cloud service provider.
  3. Van tijd tot tijd kunnen wij persoonsgegevens van u ontvangen van derden, maar alleen als wij ervoor hebben gezorgd dat deze derden uw toestemming hebben of de wettelijke toestemming of verplichting hebben om uw persoonsgegevens te delen.

De categorieën persoonsgegevens die we kunnen verzamelen en de redenen waarom we deze verwerken, zijn onder andere de volgende:

Waarom we het verzamelen Categorieën persoonsgegevens Wettelijke basis
Om:- u te informeren over onze activiteiten;- op uw verzoek contact met u op te nemen;- u toe te voegen aan ons netwerk;- te voldoen aan eventuele rapportageverplichtingen (waar mogelijk op basis van geanonimiseerde gegevens) De persoonsgegevens bestaan uit: “naam”, “e-mailadres”, “leeftijd”, “geslacht”, “persoonlijke kenmerken”, “opleiding en vorming”, “beroep en functie”, “lidmaatschappen”, “verplichtingen”, “contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, social media profielen) en “foto- en videomateriaal”. gerechtvaardigd om te voldoen aan de organisatiedoelen van FoodWIN (zoals beschreven in ons handvest) – uw (uitdrukkelijke) toestemming;- verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan FoodWIN is onderworpen.- uw vitaal belang (zoals het geven van informatie in geval van een medische urgentie)

 

 • Aan wie geeft FoodWIN uw persoonsgegevens
  Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën ontvangers:

  1. met onze externe verkopers, dienstverleners en partners die diensten aan ons leveren voor het verwerken van persoonsgegevens of die in ieder geval persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die bijdragen aan de doelen beschreven in deze Verklaring of de doelen waar je van op de hoogte bent gesteld bij het verzamelen van de gegevens. Dit kan de kennisgeving aan externe verkopers of dienstverleners inhouden die we gebruiken om ons te ondersteunen bij bijvoorbeeld het onderhoud van het IT-platform of ondersteunende diensten, infrastructuur- of toepassingsdiensten, marketing, gegevensanalyse;
  2. met elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, met elke wettelijke bevoegdheid, met elke overheidsinstantie of met een andere derde partij in het geval we ervan overtuigd zijn dat het delen noodzakelijk is (i) vanwege een geldige wet- of regelgeving (ii) om te voldoen aan onze meldingsplichten (iii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iv) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;
  3. met onze auditors, wettelijke vertegenwoordigers en vergelijkbare agenten in het kader van adviesdiensten die zij aan ons verlenen voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden en onder contractueel verbod om deze persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken;
  4. aan een potentiële koper (en zijn/haar agenten en adviseurs) in het kader van een verkoop, fusie of overname van een deel of het geheel van de organisatie, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij/zij uw gegevens alleen mag gebruiken voor de doelen die in deze verklaring zijn gespecificeerd.
  5. aan een andere persoon indien wij uw voorafgaande toestemming hebben om deze gegevens te delen.

 

 • Hoe beschermen we uw privacy?
  Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze verklaring, als volgt:

  1. Fatsoenlijkheid: Wij zullen uw persoonsgegevens fatsoenlijk verwerken. Dit betekent dat wij transparant zullen zijn in hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en dat wij deze zullen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
  2. Gekoppeld aan doelstellingen: We verwerken je persoonsgegevens voor gespecificeerde en gerechtvaardigde doelstellingen en zullen deze niet verwerken op een manier die niet in lijn is met deze doelstellingen.
  3. Evenredigheid: We zullen uw persoonsgegevens verwerken op een manier die in verhouding staat tot de doelstellingen die we nastreven.
  4. Nauwkeurigheid: We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens waarover we beschikken nauwkeurig en volledig zijn, en waar nodig worden geactualiseerd. Het is ook uw persoonlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die FoodWIN bijhoudt zo nauwkeurig, volledig en actueel mogelijk zijn door FoodWIN op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen of fouten. U dient ons op de hoogte te stellen van elke aanpassing van de door ons bewaarde persoonsgegevens (bijvoorbeeld adreswijziging).
  5. Gegevensbescherming: Wij passen passende technische en organisatorische maatregelen toe om de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we toepassen zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat past bij het risiconiveau van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit zijn onder andere de beveiligingsmaatregelen die FoodWIN indien geboden door de cloud service provider.
  6. Verwerkers: Wij kunnen derden inschakelen om namens FoodWIN uw persoonsgegevens te verwerken. Wij verplichten deze partners om deze persoonsgegevens alleen te gebruiken volgens de verstrekte instructies en om passende maatregelen te nemen om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen.
  7. Internationaal delen van persoonlijke gegevens: Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met en verwerkt in andere landen dan het land waarvan u ingezetene bent. Deze landen kunnen een andere wetgeving voor gegevensbescherming hebben dan uw land. Meer in het bijzonder bevinden onze clouddiensten zich in Europa en zijn onze groepsondernemingen en externe serviceproviders en partners wereldwijd actief. Dit betekent dat wanneer wij uw Persoonsgegevens verzamelen, wij deze in elk van deze landen kunnen verwerken.
   Wij hebben echter passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat onze Persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met deze verklaring.
  8. Bewaren van gegevens: We bewaren Persoonsgegevens die we van je verzamelen zolang we daar een gerechtvaardigde noodzaak voor hebben (bijvoorbeeld om je een dienst te verlenen waarom je hebt gevraagd of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen).
   Wanneer we je Persoonsgegevens niet langer hoeven te verwerken, zullen deze worden gewist of geanonimiseerd, of, wanneer geen van de eerstgenoemde opties mogelijk is (bijvoorbeeld omdat we je Persoonsgegevens bewaren in back-uparchieven), zullen we je Persoonsgegevens veilig bewaren en afschermen van verdere verwerkingsactiviteiten totdat wissen mogelijk is.

 

 • Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming
  Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens:
  1. Indien u toegang wenst tot uw Persoonsgegevens of indien u uw Persoonsgegevens wenst te corrigeren, bij te werken of te wissen, kunt u dit te allen tijde doen door contact met ons op te nemen via .
  2. Bovendien kunt u onder bepaalde omstandigheden, zoals bepaald in de toepasselijke wet op de privacybescherming, bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, of ons vragen de verwerking van Persoonsgegevens te beperken of om overdracht van uw Persoonsgegevens verzoeken. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via .
  3. Indien wij uw Persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van welke verwerkingsactiviteit dan ook die wij vóór de intrekking hebben uitgevoerd en die is uitgevoerd op basis van andere rechtsgronden dan uw toestemming.
  4. U hebt het recht om u op elk moment af te melden voor marketingcommunicatie die wij u sturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op ‘Uitschrijven’ in de marketinge-mails die wij u sturen. Neem contact met ons op via de contactgegevens zoals hierboven vermeld om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing).
  5. Als je een klacht of bezorgdheid hebt over de manier waarop wij omgaan met Persoonsgegevens, zullen wij ons best doen om deze problemen op te lossen. Als je vindt dat we je zorgen of klachten onvoldoende hebben behandeld, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en gebruik van Persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. (Contactgegevens voor autoriteiten voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de VS en Canada) zijn hier beschikbaar). 
  6. We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun rechten met betrekking tot gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

 • Links naar andere websites:
  1. De website kan hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Deze websites hebben hun eigen privacybeleid en wij raden u aan dat van hen te raadplegen, aangezien het gebruik van Persoonsgegevens die u deelt door deze websites te bezoeken, onder hun beleid valt.
  2. In geen geval aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van websites van derden en het gebruik van dergelijke websites is op eigen risico.

 

 • Wijzigingen in deze verklaring
  1. Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te voldoen aan juridische, technische of commerciële wijzigingen. Wanneer we deze verklaring zouden aanpassen, zullen we de gepaste maatregelen nemen om u hiervan op de hoogte te brengen, aangepast aan het vitale belang van de wijzigingen die we aanbrengen. Indien en voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zullen we uw toestemming vragen voor materiële wijzigingen aan deze verklaring.
  2. U kunt zien wanneer deze verklaring voor het laatst is bijgewerkt door de datum “laatst bijgewerkt op” bovenaan deze verklaring te raadplegen.